Onze missie en visie

MinderMensen vzw wenst het onderwerp van overbevolking op de sociale en politieke agenda te plaatsen in Vlaanderen door het taboe en de vele misverstanden rond overbevolking te doorbreken. Het wil een contactpunt zijn om mensen informatie te verschaffen over dit onderwerp en daarnaast ook geïnteresseerden samen te brengen. Deze bewustmaking is noodzakelijk om voldoende draagvlak te creëren en om het probleem zowel lokaal als globaal aan te pakken.

Waarom willen wij dat allemaal doen? Wij geloven dat een bevolkingskrimp een noodzakelijke voorwaarde is, naast andere maatregelen, om de wereld herbergzamer te maken voor mens en natuur. Door te pleiten voor Minder Mensen kunnen wij als mens onder de draagkracht blijven van wat de aarde kan bieden en tegelijkertijd de levenskwaliteit voor de mens alsook de ruimte voor natuur doen toenemen. Met een kleinere bevolkingsgrootte zal het ook eenvoudiger zijn om andere noodzakelijke veranderingen, zoals de transitie naar een fossielvrije economie en een eerlijke verdeling van de welvaart, door te voeren.

Onze principes en waarden

Bij MinderMensen vzw staat herbergzaamheid centraal en dat vertaalt zich op allerlei manieren. Iedereen die zich wil aansluiten bij ons moet akkoord gaan met onze principes en waarden.

 • Wij geloven in het potentieel van vrijwillige geboortebeperking als manier om bevolkingskrimp te bereiken binnen een redelijke termijn. Wij zijn tegen elke vorm van dwang.
 • Wij geloven in het actief aansporen van mensen om hun kinderwens te beperken. Onbeperkte reproductievrijheid is ecologisch en sociaal onverantwoord omdat vrijheid altijd gekoppeld is aan verantwoordelijkheid voor een groter geheel. Wij vinden een maximum van 2 kinderen per koppel, het vervanginsrecht, een fair compromis tussen individuele vrijheid en ecologische verantwoordelijkheid.
 • Wij vinden dat vrouwen en mannen gelijkwaardig zijn en dat ze beiden dezelfde rechten en plichten hebben, ook op vlak van gezinsplanning.
 • Wij zijn er van overtuigd dat toegankelijke gezinsplanning, kwalitatief onderwijs en gezondheidszorg voor iedereen de basisvoorwaarden zijn voor een gezonde en duurzame samenleving.
 • Wij geloven in de universele rechten van de mens en zijn overtuigd dat de natuur evenwaardige rechten zou moeten krijgen.
 • Wij geloven dat de mens integraal deel uitmaakt van het aardse ecosysteem en er niet boven staat. Het huidige dominerende ‘antropocentrische denkbeeld’ wensen wij te vervangen door een ‘ecocentrisch denkbeeld’.
 • Wij zien een bevolkingskrimp niet als een oplossing voor alle problemen maar wel als een ‘universele vereenvoudiger’ van problemen, met allerlei voordelen tot gevolg. Wij zijn eveneens voorstander van andere maatregelen die nodig zijn om tot een betere en gezondere wereld te komen maar geloven dat bevolkingskrimp deze veranderingen kan versnellen en vereenvoudigen.
 • Wij geloven in geweldloos activisme als middel om positieve verandering mogelijk te maken. Vrijheid van meningsuiting met respect voor de ander is voor ons fundamenteel.
 • Wij geloven in internationale samenwerking en handel tussen landen, rijk en arm, die bevorderend is voor beiden. Wij staan niet achter beleidskeuzes van rijke landen die de ontwikkeling van arme landen tegenwerken of vertragen.
 • Wij zijn tegen het ‘zwart-wit’ denken dat sterk aanwezig is in onze maatschappij. Het is contraproductief en het werkt verdere polarisering in de hand. Wij willen dit denken overstijgen door het onderwerp van overbevolking zo objectief mogelijk te benaderen.

Veel gestelde vragen

Overbevolking is inderdaad een wereldprobleem en daarom vraagt het ook een aanpak op wereldschaal. Maar een probleem aanpakken zullen we pas doen wanneer we ons bewust zijn van het probleem en we moeten spijtig genoeg vaststellen dat weinig mensen in Vlaanderen wakker liggen van de problematiek van overbevolking.

Dus willen we de Vlaming informeren over deze problematiek zodat we op termijn maatregelen kunnen nemen en de internationale gemeenschap onder druk kunnen zetten om hetzelfde te doen. Het oplossen van een globaal probleem begint met lokale bewustmaking.

We werken ook samen met bevolkingsorganisaties die in andere landen actief zijn en die hun landgenoten informeren net zoals wij dit proberen te doen. Brussel is een internationale regio en net daarom is het extra belangrijk om hier een sterke beweging te hebben die overbevolking op de agenda kan zetten.

Integendeel, het is net het omgekeerde: het is uit zorg voor de komende generaties dat we de overbevolking moeten tegengaan. Onze wens is dat elk geboren kind de nodige emotionele en materiële zorg krijgt zodat het zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Om die kans aan elk kind te kunnen bieden moeten we streven naar een kleinere bevolking.

Koppels met meer dan twee kinderen moeten beseffen dat ze meer ruimte en middelen in beslag nemen, ze ‘vermeerderen’ zich immers, die aan andere mensen en natuur zouden mogen toebehoren. De verantwoordelijkheid ligt nooit bij het kind zelf en daarom wensen we ouders te motiveren om deze te nemen door hun gezin zo klein mogelijk te houden.

Elke type maatschappij heeft een specifieke aanpak nodig maar algemeen gezien kunnen we het volgende onderscheid maken:

 • In landen die veel middelen ter beschikking hebben (de ‘rijke’ landen) moet de bevolking geïnformeerd worden over de noodzaak om de bevolkingsgrootte te beperken en moeten de mensen overtuigd worden dat groei niet noodzakelijk is om hun welvaart te garanderen. Deze landen hebben meestal een fertiliteitscijfer lager dan 2 (wat zorgt voor een dalende bevolking) maar omdat ze lijden aan groeizucht proberen ze de bevolking te doen groeien door migratie of door koppels te overtuigen om meer kinderen te hebben. Dus zelfs indien we de mensen kunnen overtuigen om voor een klein gezin te kiezen moeten we nog altijd de staat en de ondernemers overtuigen dat een krimpende bevolking geen gevaar is voor hun rijkdom.
 • In landen die onvoldoende middelen hebben (de ‘arme’ landen) moet men zorgen voor vrouwenrechten, goed onderwijs en de beschikbaarheid van goede medische zorg. Een opleiding hebben – vooral voor meisjes – is namelijk de beste manier om het geboortecijfer te verlagen en universele gezondheidszorg zorgt voor de beschikbaarheid van anticonceptiemiddelen (zodat koppels gemakkelijker aan gezinsplanning kunnen doen). De ontwikkelingshulp kan ook gekoppeld worden aan een engagement om de overbevolkingsproblematiek aan te pakken: enkel de landen die maatregelen nemen om hun bevolking zo snel mogelijk te stabiliseren zouden maximale ondersteuning en schuldenverlichting krijgen.

MinderMensen.be pleit voor vrijwillige maatregelen en daarom vinden we bewustmaking zo belangrijk. Als mensen zich bewust zijn van deze problematiek zullen ze sneller voor kleinere gezinnen kiezen. We hopen dat het beperken van de geboortes nooit moet gerealiseerd worden door dwangmaatregelen. Klik hier voor meer informatie over de maatregelen die we voorstellen.

We beschouwen migratie als een logisch en natuurlijk gevolg van armoede, geweld en overbevolking. We streven naar een wereld waar niemand moet migreren uit noodzaak en dat bereik je het best door armoede, geweld en overbevolking in de landen van emigratie aan te pakken. Onbeperkte migratie moet wel zoveel mogelijk beperkt worden omwille van volgende redenen:

 • Migratie van landen met een lagere consumptiepatroon naar landen met een hogere consumptiepatroon zorgt voor toenemende consumptie en vervuiling omdat het individu de meer belastende levensstijl gaat overnemen van het land met een hogere consumptiepatroon.
 • Migratie zorgt voor een ‘drainage’ van opgeleide mensen wat de ontwikkeling van het thuisland nog verder bemoeilijkt.
 • Migratie zorgt ook voor een ontlasting van het thuisland waardoor het zich minder snel genoodzaakt voelt om iets aan de oorzaken van die migratie te doen.
 • Onbeperkte migratie is een bedreiging voor het voortbestaan van culturele en etnische diversiteit in de wereld. Elke cultuur en etniciteit heeft evenveel bestaansrecht en moet daarom de nodige ruimte krijgen om zich in stand te houden en zelfstandig te ontwikkelen.

Tijdelijke opvang van vluchtelingen voor zo lang ze het nodig hebben behoort tot de verantwoordelijkheid van de meer welvarende landen en is dus geen probleem. Hoe sneller elk land zijn eigen bevolking kan voorzien met voldoende welvaart hoe beter voor iedereen. Om dat te realiseren moeten de rijkere landen onder andere stoppen met het uitbuiten van de derde wereld.

Het is primordiaal dat we de oorzaken van migratie aanpakken zodat mensen niet meer genoodzaakt zijn om te migreren maar we vrezen dat zolang we niet aan duurzame ontwikkeling doen, het migratievraagstuk actueel zal blijven. Een belangrijk onderdeel van deze duurzame ontwikkeling is de overbevolkingsproblematiek en daarom moeten we met doordachte oplossingen ervoor zorgen dat de bevolkingsgroottes beperkt blijven.

We zijn niet gebonden aan een bepaalde politieke partij of ideologie. In onze visie is het mogelijk dat je standpunten zal terugvinden van verschillende stromingen maar dit is dan louter toeval. We kunnen ons ook best inbeelden dat het thema van overbevolking past binnen zowel een partij die focust op ecologie als één die focust op het gelijk verdelen van de rijkdom op onze planeet, op vrijheden of op het beschermen van lokale culturen. Met andere woorden, het thema van overbevolking is relevant voor elke politieke stroming en zou dus een logisch agendapunt zijn voor elke politieke partij. Maar tot onze spijt heeft nog geen enkele politieke partij overbevolking uitdrukkelijk op zijn agenda geplaatst.

Ja! We zijn op zoek naar nieuwe leden die onze ploeg willen komen versterken. Als lid van de vzw heb je meteen stemrecht in de algemene vergadering waar je samen met de andere leden mee beslist hoe MinderMensen zich moet ontwikkelen om haar doel te bereiken. Je kan als lid ook verkozen worden tot bestuurslid zodat je mee het dagelijks bestuur vormt van de vereniging.

Wil je het eenvoudiger houden? Je kan ook als ‘gewone’ vrijwilliger onze groep versterken, zonder officieel lid te worden van de vzw.

Ons helpen?

Wil je meewerken aan het opbouwen van een ‘overbevolkingsbeweging’ in Vlaanderen?
Laat het ons weten zodat we samen kunnen bekijken hoe je ons kan en wil helpen.